·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com
 · 

Projectes i realitats

Qualitat i Millora Contínua


L’institut Ribera Baixa ha format part del Projecte de Qualitat i millora contínua des de l’any 2008 fins el 2016, coincidint amb el desglossament dels cicles formatius del centre.

S’ha mantingut la certificació en la Norma ISO9001/2008 fins el març del 2017, i es manté la filosofia del projecte i el sistema de gestió per processos implantat durant aquest període.

Els principis que regeixen el nostre projecte són:

1. MISSIÓ DEL CENTRE

L’institut Ribera Baixa és un centre d’ensenyament secundari públic que promou una educació integral de l’alumnat que inclou els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats per tal de facilitar el seu desenvolupament com a ciutadans.

3. VISIÓ DEL CENTRE

L’institut Ribera Baixa vol ser un centre compromès permanentment amb la millora de la qualitat dels seus serveis per tal de facilitar al màxim el progrés personal i el rendiment acadèmic de l’alumnat. Pretenem ser un centre de referència en el municipi, amb projecció interna i externa, que transmeti una sòlida formació a les persones. A través de l’atenció a la diferents necessitats i capacitats del nostre alumnat volem establir criteris d’equitat que possibilitin la seva contribució al desenvolupament de la societat, tot promovent el treball compromès de tota la comunitat educativa amb el diàleg lliure, la participació i la responsabilitat.

4. VALORS DEL CENTRE

L’institut es defineix com integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català i respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica. Cerca l’equitat, valora l’esforç i fomenta el raonament i l’esperit crític de l’alumnat. Vetlla pel desenvolupament integral de l’alumnat i de les seves capacitats i fomenta els valors bàsics d’una societat democràtica. Està implicat en la millora de la qualitat dels ensenyaments i serveis que proporciona a l’alumnat, i vetlla perquè la relació entre les persones de la nostra comunitat educativa estigui fonamentada en la tolerància, la llibertat, la responsabilitat, la inclusió, el diàleg i el respecte pel medi ambient.